Jaarvergadering

Geplaatst op 19-02-2018  -  Categorie: Algemeen

De algemene ledenvergadering zal worden gehouden op woensdag 14 maart 2018 in de Vensterschool achter de Parrel. Aanvang  20.00 uur.
Alle leden boven de 18 jaar zijn statutair verplicht deze vergadering bij te wonen.

Schriftelijke afzegging alleen bij de secretaris:

Evelien Steenhuis
H. Hasekampsingel 53, 9617 EV Harkstede
emailadres : artsiooksiuhneetse.[antispam].@home.nl

Het financieel verslag is 1 week voor de vergadering op te vragen bij de penningmeester.

Agenda

1.    Opening door de voorzitter
2.    Notulen vorige vergadering
3.    Ingekomen stukken
4.    Jaarverslag secretaris
5.    Jaarverslag penningmeester
6.    Verslag kascommissie bestaande uit Saskia Feenstra en Marjolijn Folkers.
7.    Benoeming kascommissie

PAUZE

8.    Bestuursverkiezing. Aftredend zijn Nel Raspe en Linda Rademaker (beiden herkiesbaar)
9.    Contributie
10.  Mededelingen
11.  Reisje dames
12.  Rondvraag
13.  Sluiting